تیز کردن تیغ کاتر

تیز کردن تیغ لید کاتر در 24 ساعت:

قیمت تیزکردن تیغ 300000 ریال.

تیغ لید کاتر قطر 25 سانتی موجود میباشد.